Vormistamise üldnõuded loovtööle, uurimistööle ja praktilise töö kirjalikule osale.

„Vändra Gümnaasiumi loovtöö, uurimistöö ja praktilise töö vormistamise üldnõuded“ aluseks on Saaremaa Ühisgümnaasiumi Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend.

 1. Kirjalik osa vormistatakse arvutil, kasutades lehekülje formaati A4 ja kogu töös ühtset vormindamise stiili.
 2. Töö peab olema salvestatud doc või docx failina ega tohi mahult ületada 10 MB (mahukad fotod tuleb piisavalt väikeseks konvertida).
 3. Trükikiri: Times New Roman või Arial (Menüü: Font)
 4. Tähe suurus 12 punkti (Menüü: Font - 12 pt)
 5. Pealkirjad ja tekst on musta värvi (Menüü: Font)
 6. Lehe servadest jäetakse 2,5 cm ülalt ja alt; 2,5 cm paremalt; lehe vasakust servast 2,5 cm (Menüü: Küljendus - Veerised: tavaline)
 7. Tekst trükitakse reavahega 1,5 (Menüü: Lõik)
 8. Tekst kujundatakse nii, et ka lehekülje parempoolne serv jääb sirge s.t kogu tekst joondada rööpjoondusega. (Menüü: Lõik – Taanded ja vahed)
 9. Tekstilõigud eraldatakse lõiguvahega, vahe enne 6 pt ja pärast 6 pt. Taandrida ei kasutata. (Menüü: Lõik – Taanded ja vahed)
 10. Kõikide peatükkide ja alapeatükkide pealkirjad kirjutatakse läbivalt paksus kirjas. Peatüki pealkirja tähe suurus on 16 punkti, alapealkirjadel 14 punkti. (Menüü: Font)
 11. Peatükkide ja teiste alljaotuste pealkirjade järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjades ei poolitata ja lühendite kasutamine ei ole soovitav.
 12. Pealkiri joondatakse lehe vasakusse serva. (Menüü: Font)
 13. Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid struktuuriüksusi (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu, lisad) alustatakse töös uuelt lehelt. 
 14. Alapeatükid ei pea algama uuelt lehelt, kui aga alapeatüki pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt.
 15. Pealkirjad määratakse laadidega: peatüki pealkiri Pealkiri 1 või Heading 1 ja alapeatüki pealkiri Pealkiri 2 või Heading 2. (Menüü: Laadid)
 16. Peatüki pealkirja ja sellele eelneva teksti vahele (pealkirja peale) jätta 12 pt ja pealkirjale (alla) järgneva teksti vahele jätta 12 pt  ning peatüki tekstiosa alla võib jätta ühe tühja rea. (Menüü: Lõik – Taanded ja vahed)
 17. Alapealkirja ja sellele eelneva teksti vahele (alapealkirja peale) jätta 1 tühi rida ja (alapealkirja alla) järgneva teksti vahele jätta 12 pt. (Menüü: Lõik – Taanded ja vahed)
 18. Sisu peatükid nummerdatakse araabia numbritega, alapeatükid samal viisil. (Menüü: Lõik – Nummerdus)
 19. Pealkirjade ja alapealkirjade numbrite järgi on punktid.
 20. Töö osade järjestus on järgmine:
 21. Kõik leheküljed alates tiitellehest kuni lisadeni saavad leheküljenumbri. Leheküljenumbrid paigutatakse lehekülje alla keskele (Menüü: Lisa)
 22. Tiitellehele leheküljenumbrit ei kirjutata.
 23. Sisukorras esitatakse uurimistöö peatükkide ja alapeatükkide pealkirjad koos nende alguslehekülgede numbritega töös.
 24. Sisukord asub tiitellehe järel eraldi leheküljel ja vormistatakse arvutiprogrammi abil (Menüü: Viited – Sisukord)
 25. Töös nummerdatakse vaid sisu peatükid. Pealkirjade sõnastus ja süsteemitähised ei tohi teksti sees ja sisukorras erineda.
 26. Kasutatud allikate loetelus allikaid ei nummerdata, allikad järjestatakse tähestikulises järjekorras (Menüü: Avaleht – Sordi) ja allikakirjete vahele jätta suurem reavahe, sama mis lõiguvahegi.
 27. Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui üks) araabia numbritega (Lisa 1, Lisa 2 jne) ja pealkirjastatakse.

Tabelite vormistamine

Jooniste vormistamine

·         Graafikud

·         Arvdiagrammid

·         Seosdiagrammid