Vändra Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

 1. Üldsätted
 1.  Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate  õigusaktide tähenduses  on
Vändra Gümnaasium  
(edaspidi nimetatud  Kool),
Aadress:  Kooli 13, Vändra, Põhja-Pärnumaa 87701 Pärnu maakond
e-post: gymn@vandra.ee
tel:  444 3370.

 1.  Kool juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. 
  1. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.  Isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine. Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
  1. Kool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus.

Kool töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avaliku ülesande täitmiseks,

juriidilise kohustuse täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda eelnimetatud alustel, küsib Kool andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Kool teavitab andmesubjekti isikuandmete töötlemise tingimustest.

 1. Kool töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:  hariduse andmiseks; personaliarvestuse pidamiseks; tugiteenuste osutamiseks; lapsevanemate ja õpilastega suhtlemise korraldamiseks;  kooli tegevustest ja üritustest teavitamiseks; kooli ajaloo jäädvustamiseks. 
  1. Kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid, see on vajalik õpilase eluliste huvide kaitseks või on selleks olemas nõusolek. Kool võib isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes töötleb  isikuandmeid lepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses (volitatud töötleja).  
 • Peamised Kooli poolt töödeldavad isikuandmed
 • Lapse seadusliku esindaja isikuandmed
  • Lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem)  isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Kooli avalikes huvides oleva ülesande täitmine (hariduse andmine), juriidilise kohustuse täitmine.

2.1.2.  Kool töötleb alljärgnevaid lapsevanema isikuandmeid:

2.1.2.1. lapsevanema  ees- ja perekonnanimi; isikukood; isikut tõendav dokument  ning kontaktandmed (e-post, telefon, vanema registrijärgne  ning tegelik elukoht, kui need ei ole samad).  Juhul, kui õpilane elab ühe vanema juures, siis õpilase tegelik elukoht.

Andmete töötlemine on vajalik isiku tuvastamiseks ja operatiivse teabevahetuse korraldamiseks Kooli  ja kodu vahel. Kontaktandmeid kasutab Kool selleks, et saata teavet ja selgitusi  õpilasele ja lapsevanemale koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta (s.h. õpilase hinnetest)  ning edastada teavet Kooli tegevuse kohta (üritused, lapsevanemate koosolekud jm.).

2.2.Õpilase isikuandmed

2.2.1. Õpilase isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Kooli poolt avaliku ülesande täitmine (hariduse andmine); juriidiline kohustus; õigustatud huvi väljaspool õigusaktides sätestatud Kooli ülesandeid või lapsevanema nõusolek.

2.2.2.  Kool töötleb õppeinfosüsteemi ja muid õppetööd toetavaid andmebaase kasutades alljärgnevaid õpilase isikuandmeid:

2.2.2.1. ees- ja perekonnanimi; sünnikoht; isikukood; kodune keel. Andmete töötlemine on vajalik õpilase isiku tuvastamiseks; õppetöö korraldamiseks; operatiivseks teabevahetuseks Kooli ja kodu vahel ning dokumentide väljastamiseks.

2.2.2.2.  foto, audio-  ja videosalvestis, õpilase saavutused ja loometöö tulemused. Töötlemise õiguslik alus on avaliku ülesande täitmine; juriidiline kohustus ja lapsevanema/teovõimelise õpilase nõusolek. Andmete töötlemise eesmärk on Kooli tegevuste kajastamine (üritused, õppe- ja kasvatustegevused); õpilase tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm.) õpilase arengu hindamine;  kooli ajaloo jäädvustamine.

2.2.2.3. eriliigilised isikuandmed (nagu terviseandmed), mis on vajalikud õpilase elu, tervise ja heaolu kaitseks ning turvalise kasvukeskkonna loomiseks Koolis. Kool võib edastada eriliigilisi isikuandmeid isikutele, kes aitavad nimetatud eesmärke  saavutada. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on juriidilise kohustuse täitmine ning  õpilase eluliste huvide kaitse.

2.2.3. Kui õpilane on Kooli lõpetanud, avaldab Kool oma veebilehel, Kooli väljaannetes tema nime vilistlaste nimekirjas. Vilistlaste andmeid võib Kool kasutada Kooli ajaloo ja tegevuse tutvustamiseks  õigustatud huvist lähtudes.

2.3. Kirjavahetus, pöördumised

2.3.1. Kool registreerib oma dokumendiregistris kõik Kooli tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.  Isikuandmeid võivad sisaldada  isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused,teabenõuded, järelepärimised jms.

2.3.2. Dokumendid, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet, tunnistatakse seaduses toodud alustel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. 

2.3.3. Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab Kool ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb selleks seaduslik alus.

2.3.4. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab Kool, arvestades kehtestatud nõudeid, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile  ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

2.3.5. Koolile adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse Kooli teabehalduse korras ja õigusaktis sätestatud viisil. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kustutatakse või hävitatakse.

2.4. Tööle kandideeriva isiku isikuandmed

2.4.1. Tööle kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks kandideerimisavaldus koos lisatud dokumentidega) sisaldavad isikuandmeid. Kool töötleb kandidaadi järgmisi isikuandmeid:

2.4.1.1. isiku ees- ja perekonnanimi; isikukood;  isikut tõendav dokument, e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress. Nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on isiku tuvastamine ja temaga kontakteerumisvõimaluse loomine;

2.4.1.2. Muud andmed, mis on vajalikud tööle sobivuse ja pädevuse hindamiseks nagu andmed  hariduse, töökogemuse  ja täiendõppe kohta.

2.4.2.  Tööle kandideeriva isiku  isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info. Töökohale kandideerimise dokumentidega tutvuvad  ainult töölevõtmist korraldavad isikud. Nimetatud dokumentides sisalduvaid  isikuandmeid ei avaldata kolmandale isikule, v.a. õigusaktis ettenähtud  erijuhtudel.

2.4.3. Kool eeldab, et isikuga, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma nõusolekut küsimata.

2.5. Kooli töötaja isikuandmed

2.5.1. Kool töötleb õigusaktidest tulenevate kohustuste ning  töölepingu  täitmisel järgmisi Kooli töötaja isikuandmeid:

2.5.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendav dokument, kontaktandmed;

2.5.1.2. finantsalased andmed rahaliste kohustuste täitmiseks;

2.5.1.3. alaealiste laste olemasolu; kaitseväekohustuslaste registris olek;

2.5.1.4.  töösuhtega seotud andmed nagu andmed töötaja kvalifikatsiooni ja täiendõppe kohta;

2.5.1.5. töötaja terviseseisundit puudutavad  andmed nagu teave töövõimetuse,  kutsehaiguse kohta, tervisekontrolli andmed  jm.

Nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärk on  töölepingu täitmine.

2.6.  Foto-, audio- ja videomaterjal

2.6.1. Kool jäädvustab foto-, audio-  ja videomaterjalidel koolielu olulisemaid sündmusi ja üritusi (näiteks filmiprojekt).

2.6.2. Kool on foto-, audio-  ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja.

2.6.3. Avalikul üritusel  jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib Kool avalikustada ilma isiku nõusolekuta.

2.6.4. Kool säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes fotosid, audio- ja videomaterjali tähtajatult.

2.7. Videovalve

2.7.1. Koolimaja ja seal paikneva vara kaitseks, samuti õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutab Kool videovalvet. Kool järgib videojälgimissüsteemi kasutamisel turva- ja valvesüsteemidele kehtivaid tehnilisi nõudeid ning Andmekaitse Inspektsiooni juhiseid.

2.7.2. Videojälgimisseadmete abil  jälgitakse Kooli õueala ja sissepääse, üldkasutatavaid koridore ja garderoobi. Videojälgimissüsteemi kasutamisest  teavitab Kooli välisuksele pandud silt.

2.7.3. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord on sätestatud Kooli kodukorras.

2.7.4. Videojälgimissüsteem salvestab andmed serverisse. Salvestisi säilitatakse kuni 30 kalendripäeva.

 • Andmesubjekti õigused
  •  Andmesubjektil on õigus:

3.1.1.  saada teavet, milliseid tema või esindatava lapse isikuandmeid Kool töötleb  ja tutvuda kogutud isikuandmetega. Samuti saada teavet selle kohta, kui kaua Kool andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid või teiste isikute privaatsuse tagamiseks seatud õigused;

 • nõuda, et Kool kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub  õiguslik alus;
  • nõuda puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi;
  • võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka muul õiguslikul alusel nagu  juriidilise kohustuse või avaliku ülesande täitmiseks.  Nõusoleku tagasivõtmiseks esitab andmesubjekt avalduse Koolile. Kool lõpetab isikuandmete töötlemise viivitamatult pärast andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmisest teada saamist.
  • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda Koolilt isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni  kontrollitakse isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite põhjendatust,  välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huviga seotud  ülesande täitmiseks;
  •  õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks pädeva asutuse poole. Kui andmesubjekt  leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või esindatava lapse õigusi, on tal õigus pöörduda õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole, samuti kohtusse.
  • Kool võib andmesubjekti päringu saamise korral paluda täpsustada isikuandmete töötlemise  asjaolusid. Päringule vastab Kool  30 päeva jooksul. Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja  lisaaega, arvestades päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu, võib Kool pikendada vastamise tähtaega kuni 60 päeva võrra. Kool teavitab andmesubjekti vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui Kool keeldub päringule vastamisest,  siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.  Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta 10 lehekülje ulatuses.  Lisakoopiate väljastamise eest võib Kool küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks.

4. Turvameetmed

4.1. Kool peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks ning tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse.   Kool kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu ja eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke  meetmeid.

4.2. Koolis on juurdepääs isikuandmetele isikutel, kes vajavad  neid andmeid oma

tööülesannete täitmiseks. Andmetele juurdepääsu omavad isikud  on kohustatud isikuandmete töötlemisel täitma kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitsereegleid ning rakendama asjakohaseid turvameetmeid.

5. Isikuandmete avalikustamise põhimõtted

5.1. Isikuandmed on mõeldud koolisiseseks kasutamiseks.

5.2. Kool ei avalikusta isikuandmeid, kui seda ei kohusta  õigusakt.

5.3. Kooli töökorraldusega rakendatakse meetmeid, et isikuandmete töötlemisel riivataks võimalikult vähe isiku eraelu puutumatust.

5.4. Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks, välja arvatud juhul, kui andmed väljastatakse isikule, kellel on õigusaktist tulenev õigus tutvuda isikuandmetega.

6. Andmete säilitamine

6.1. Kool ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui on vajalik õigusaktist tuleneva ülesande täitmiseks või lepingu täitmiseks.

6.2.  Kool säilitab andmeid:

6.2.1. dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või

6.2.2. Kooli asjaajamise korras sätestatud tähtaja möödumiseni või

6.2.3  seadusest tuleneva ülesande täitmiseks vajaliku aja möödumiseni või

6.2.4  seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni või

6.2.5. poolte kokkuleppe täitmiseks vajaliku aja möödumiseni.

6.3.  Arhiiviväärtust mitteomavaid andmeid töötleb Kool säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed annab Kool üle avalikku arhiivi ning lõpetab ise andmete töötlemise.

7.  Andmekaitsespetsialist ja andmekaitse kontaktisik

7.1. Põhja-Pärnumaa valla andmekaitsespetsialistiga saab ühendust võtta e-posti aadressil kerstin.sempelson@pparnumaa.ee

7.2. Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustega on andmesubjektil võimalik pöörduda Kooli andmekaitse kontaktisiku  poole e-posti aadressil andmekaitse@vandra.ee.

Isikuandmete töötlemise nõusolek alaealine (PDF)
Isikuandmete töötlemise nõusolek alaealine (Word)
Isikuandmete töötlemise nõusolek 18.a. Vändra Gümnaasium (PDF)
Isikuandmete töötlemise nõusolek 18.a. Vändra Gümnaasium (Word)

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲