Õpiabi

Logopeediline õpiabirühm: 1. – 9. klasside õpilased saavad logopeedilist õpiabi. Lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilaste abistamine (lugemise, jutustamise ja kirjalike harjutuste tegemise kaudu). Õpetada kuulama häälikute pikkusi, mis toetab õigesti kirjutamist.

Kakskeelsete õpiabirühm: 3 – 4. klassi õpilased saavad õpiabi, kuna on pärit kakskeelsest perest. Sõnavaraline ja kõnearenduslik töö õpilastega, kelle kodune keel erineb kooli õppekeelest.

Õpiabirühm: 1. – 4. klasside õpilased, kellel on ajutised ainealased õpiraskused. Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

Õpiabi: 5 – 9. klasside õpilased õpivad väiksemas rühmas inglise keelt ja matemaatikat abiõpetaja juhendamisel. Õppetöö toimub õpilaste eripära arvestades – tunnitöö tempo on aeglasem, õpitavat teemat käsitletakse neile õpilastele sobivate võtete abil, õpilased saavad õpetajalt individuaalset abi ja tagasisidet. Seega on õpilastel võimalus ainet paremini omandada.

Koduõpe: õpilased õpivad  individuaalse õppekava põhjal väljaspool kooliruume.

Tugiisik: õpilasele on määratud tugiisik, kes käib õpilasega kaasas osades tundides ja jälgib õpilase päevaplaani. Tugiisik aitab õpilast klassivälisel lugemisel, arutavad koos loetut ja vastavad küsimustele. Tugiisik kontrollib, kas õpilasel on koolis kaasas vajalikud õppematerjalid – töövihikud, raamatud.

Individuaalne õppekava: 6 – 9. klasside õpilastele on määratud Pärnu Nõustamiskomisjoni otsusega madaldatud õpitulemused matemaatikas ja inglise keeles.

Tugiõpe: veerandis puuduliku hindega hinnatud õppeaine täiendav õppimine positiivse hinde saamiseks.

Return to Top ▲Return to Top ▲