VASTUVÕTT 2. – 9. KLASSI

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi  29.08.2015 käskkirjaga nr 1.8/46 kinnitatud “Vändra Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.

Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse ja määruses nõutud dokumendid, mis võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

Esitatavad dokumendid 2. -9.klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral) ;
2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30
Õpilase kooli vastuvõtmise taotlus 
Õpilase andmete ankeet, mille palume täita kooli vastuvõtmisel
Isikuandmete töötlemise nõusolek alaealine

Taotluste vormid ja isikuandmete ankeedi leiad kooli koduleheküljelt  lingi alt  “Dokumendid” .

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲