Valikainete kursused gümnasistidele 2022/2023 õppeaastal

Valikainete kursused toimuvad vajadusel 4 tundi järjest vahetundide ajad lepitakse kokku jooksvalt. Ühe kursuse maht on 35 tundi. Valikainete kursustele registreerimine toimub eKoolis õppeaasta alguses.

 • Programmeerimine õp Rangel Himmaste

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” (või lihtsamalt “Programmeerimine”) annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Kursusel kasutatakse programmeerimiskeelt Python.

Kursus lõpeb kursusetööga, mida on võimalik sooritada ka Tartu Ülikoolis. Loe kursusest lähemalt https://didaktika.cs.ut.ee/progttl/kursusest/

  • Finantskirjaoskus  veebipõhine kursus
Tutvustav video õpilastele https://finantskirjaoskus.ee/opilasele/
Kursuse eesmärk on anda õpilasele teadmised ja oskused, mille põhjal teha kaalutletud finantsotsuseid enda elus. Tundides käsitletakse teemasid, nagu kuidas on võimalik rohkem säästa ning olla finantsiliselt kindlustatud; kuidas suurendada enda sissetulekuid; kuidas kasvatada enda raha investeerides.
 • Saksa keel algajatele  õp Katrin Palu

Saksa keele kursus õpilastele, kellel on huvi võõrkeelte vastu ja soov omandada algeline tase saksa keele kõnekeeles.

Saksa keele õpetuse aluseks  on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse erinevaid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Saksa keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab lihtsamates igapäevasituatsioonides vajaliku saksa keele oskuse.

 • Sporditeooria ja praktika  õp Mario Mägisalu

Valikkursuse eesmärgiks on anda õpilastele täpsem ülevaade erinevatest liikumisvormidest, millele pöörata tähelepanu erinevatel treeningutel, erinevate tegurite mõjust treeningule üldiselt ja mõne spordialaga praktiliselt ka lähemalt tutvuda ning toimub spordiga seonduvate teadmiste omandamine.

Kursus koosneb kahest osast:

 1. osa on sporditeooria ja
 2. osa on praktilised tegevused.
 • Õpioskused õp Silja Enok

 Kirjanik Arvo Valton on öelnud: “Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.”

Nii nagu joosta saab kiiremini ja aeglasemalt, saab ka õppida selliselt, et vähema ajakuluga võib omandada rohkem teadmisi. Targalt ja efektiivselt õppimine on võimalik selgeks õppida.

Kursuse eesmärk:

 • harjutada mitmekülgseid õpitehnikaid,
 • aidata leida õppijale parim õpistiil,
 • jõuda tulemuseni, kus õppur suudab juhtida ise oma edasist õppimist ja elu.

Kursuse läbimine aitab kujuneda mitmekülgseks, oma eesmärke teadvustavaks nooreks, kes oskab toime tulla erinevates eluvaldkondades.

 • Ansambel/Segakoor õp Kalli Rõõmusaare

Kursus annab võimaluse arendada oma häält, rikastada lauluvara, saada uusi kogemusi koos laulmisest. Toetab uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Aitab kujundada loovat mõtlemist läbi laulmise ja muusika kuulamise. Arendab oskust kasutada ainespetsiifilist keelt (noodikiri) info vastuvõtuks, tõlgendamiseks, edastamiseks ja talletamiseks. Panna ennast proovile nii proovis kui laval.

 • Moodsa kunsti ajalugu  õp Ülle Ütt
Moodsa kunsti ajalugu hõlmab kunstiajaloo teemasid alates 19. sajandi viimasest veerandist kuni tänapäevani. Moodsa kunsti alusepanijateks loetakse impressionismist välja kasvanud postimpressioniste. Moodsa kunsti peajooneks on loobumine looduslähedasest kujutamisviisist. Iseloomulik on suundade ja voolude paljusus ning kiire vahetumine (näiteks kubism, fovism, futurism, dadaism, naivism, sürrealism, jne.). Kursus eesmärgiks on anda ülevaade 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi kunst- ja kultuuripildist sidudes seda ajastu üldise atmosfääriga. Kõneleme ka sellest, mida tähendas olla moodne inimene 20. sajandil nii maailmas kui ka Eestis. Teeme ülevaate maailma moodsa kunsti muuseumidest ja nende kogudest. Võimalusel korraldame õppekäigu, sest ka Eesti igapäevaelu võimaldab sisukat sissevaadet 20.sajandi igapäevaelu moodsasse argipäeva.
 • Riigikaitse  õp …

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses.

Kursuse maht on 70 tundi. Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

Valikainete kursustele registreerimine toimub eKoolis hiljemalt 31. oktoobriks. 

Vaata lisaks VG õppekava SIIT

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲