Projektide hetkeseis

Kirjanduslik mälumäng
Kirjandusliku mälumängu eesmärk on lugemise populariseerimine ja uuema kirjandus teosete tutvustamine. Mäng on suunatud 2.-12. klassi õpilastele. Igas trimestris toimub üks mälumäng ja selleks ajaks tuleb võistleval neljaliikmelisel võistkonnal läbi lugeda üks raamat. Lisaks lugemis populariseerimisele toetab kirjanduslik mälumäng ka lugemisoskuse arendamist ja meeskonnas töötamist.

Õppeaed
Projekt „Õppeaed“ on suunatud I ja II kooliastme õpilastele (1. – 4. klass). Projekt toetab I ja II kooliastme õpilaste üldpädevusi, mis on kirjeldatud põhikooli riiklikus õppekavas ja Vändra Gümnaasiumi õppekavas. Lisaks toetab õpilaste tegevusi kooliaias ka kooli arengukava. Projekti käigus saavad õpilased kogemusi ja teadmisi järgmistes tegevustes: 1) kooliaia kooslusega tutvumine, 2) aiatööriistadega tutvumine ja töövõtete kasutamine pinnase ettevalmistamisel, peenarde loomisel, külvamisel, 3) taimede kasvamise uurimine ja saagi koristus.

Piirkondlik loodusainete võistlus
Projekt “Loodusainete võistlus” on suunatud III kooliastme (7. – 9. klassi) õpilastele, kinnistamaks loodusainete tundides õpitut läbi praktiliste tegevuste.Projektis osalevad Pärnjõe PK, Juurikaru PK ja Vändra Gümnaasiumi õpilased. Ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel läbi viia katseid ning rakaendada uurimuslikku meetodit ja loovat mõtlemist. Omavahel võistlevad meeskonnad, kuhu kuuluvad õpilased nii 7., 8. ja 9.ndast klassist. Võistlus toimub 3. trimestril.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲