VASTUVÕTT 11. – 12. KLASSI

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori  29.08.2015 käskkirjaga nr 1.8/46 kinnitatud “Vändra Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.
1. Õpilase 11. -12. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos määruses nõutud dokumentidega.
2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

Esitatavad dokumendid 11. -12. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);
2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
5. õpilase isikuandmete ankeet.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30

Õpilase kooli vastuvõtmise taotlus 
Õpilase andmete ankeet, mille palume täita kooli vastuvõtmisel
Isikuandmete töötlemise nõusolek alaealine
Isikuandmete töötlemise nõusolek 18.a. Vändra Gümnaasium

Taotluste vormid ja isikuandmete ankeedi leiad kooli koduleheküljelt lingi alt  “Dokumendid” .

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲