VASTUVÕTT 10. KLASSI

Õpilaste vastuvõtt 10. klassi :

  • Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori  29.08.2015 käskkirjaga nr 1.8/46 kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.
  • Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile (digitaalselt SPOKU keskkonnas ) taotluse ja määruses nõutud dokumendid.
  • Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
  • Õpilane võetakse 10. klassi vastu sisseastumisvestluse, 9. klassi klassitunnistuse hinnete ning põhihariduse omandamist tõendava dokumendi alusel.

 

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲