VASTUVÕTT 10. KLASSI

  • Vastuvõtt 2022/2023 õa 10. klassi vaata SIIT ja registreeri end sisseastumisvestlusele, mis toimuvad 26. või 27. aprill 2022. a

Õpilaste vastuvõtt 10. klassi 2022 aastal:

  1. registreerumine sisseastumisvestlusele – 1. – 22. aprill 2022
  2. sisseastumisvestlused – 26. ja 27. aprill 2022
  3. sisseastumisotsuse langetamine ja koolipoolne elektrooniline kinnituskiri kandideerijale vastuvõtmise kohta – 16. mai 2022
  4. dokumentide esitamine (digitaalselt SPOKU keskkonnas) 20. – 30. juuni 2022
  • Täiendav sisseastumisvestlus 23. august 2022

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori  29.08.2015 käskkirjaga nr 1.8/46 kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.

Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse ja määruses nõutud dokumendid, mis võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
2. Õpilase 10. klassi astumiseks esitab vanem kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega.
3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile gymn@vandra.ee.
4. Õpilane võetakse 10. klassi vastu sisseastumisvestluse, 9. klassi klassitunnistuse hinnete ning põhihariduse omandamist tõendava dokumendi alusel.

Esitatavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2. õpilaskandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

Õpilase kooli vastuvõtmise taotlus 
Isikuandmete töötlemise nõusolek alaealine

Taotluste vormid ja isikuandmete ankeedi leiad kooli koduleheküljelt lingi alt  “Dokumendid” .


Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲