TUGISÜSTEEMID

Liivika Laisaar –sotsiaalpedagoog (1.-6. kl)

e-post: liivika.laisaar@vandra.ee

Reilika Kivisild – sotsiaalpedagoog (7.-12. kl)

e-post: reilika.kivisild@vandra.ee

Sotsiaalpedagoogide kabinetid asuvad jalutussaalis.

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

 • toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis ning ühiskonnas;
 • aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks, edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu;
 • luua partnerlussuhe pere ning kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni;
 • aidata leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi ja arengut kõikidel lastel.

Koolis töötava sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine; kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivalla (kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine; sotsiaalsete oskuste õpetamine; koostöö arendamine lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-ja korrakaitsesüsteemidega.

Ester Esula – eripedagoog/HEV koordinaator

e-post: ester.esula@vandra.ee.

Eripedagoogi kabinet asub õpilaskodu I korrusel

Eripedagoogi töö põhisuunad:

 • õpilaste arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ja tema arengut  mõjutavate tegurite ning õpivajaduste  välja selgitamine;
 • õpetajate juhendamine ja nõustamine õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Eripedagoog nõustab ja toetab õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel. Suunab vajadusel lapse täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde,

jagab vajadusel soovitusi õpikeskkonna kujundamiseks. Vastavalt vajadusele osaleb koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö tegemisel.

Eripedagoog täidab HEV koorinaatori ülesandeid. HEV koordinaator toetab õpetajat  töös  haridusliku erivajadusega õpilastega, korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva õpiabivormi ja jälgib/hindab õpiabi tõhusust,  suunab ÕIAK täitmist. Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordinaator lapsevanemat erivajadusega  laste arendamisel ja toimetuleku toetamisel.

Airi Jürgenstein – logopeed

e-post: airi.jyrgenstein@vandra.ee.

Logopeedi tunnid toimuvad ruumis nr 104

Logopeedilise töö põhisuunad:

 • Õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arendamine lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest, kõnepuuete korrigeerimine.
 • Vajadusel annab logopeed nõu õpetajatele ja lapsevanematele kõnepuudega laste õpetamiseks.
 • Osalemine kooli tugisüsteemide töös.

Kõneravi tund on mõeldud lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele, kellel ei ole piisavalt välja kujunenud häälikulise- ja foneemianalüüsi oskused, kelle mõtlemisprotsessid on kaasõpilastest aeglasemad ja on puudulik väljendusoskus. Vajadusel tegeleb logopeed ka häälduspuuete korrigeerimisega ja teiste kõnehäirete raviga. Logopeedilised õpiabitunnid toimuvad individuaaltundidena või rühmades (kuni 6 õpilast rühmas) vastavalt juhtkonna poolt kinnitatud tunniplaanile. Kõneravi vajaduse selgitab välja logopeed igal sügisel koostöös emakeele õpetajatega. Logopeedi tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid laste kuulamis-ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis-ja kirjutamisoskuse arendamiseks. Vajadusel tutvustab logopeed vanematele lapse kõne arendamiseks sobivaid meetodeid ja võtteid, nõustab õpetajaid õppe- ja arendustegevuse individualiseerimise, õppematerjali valiku ja kohandamise osas, selgitab õpilasele ja tema lähedastele nende rolli ja ülesandeid õppeprotsessis.

Koolipsühholoog (hetkel täitmata)

Koolipsühholoogi töö põhisuunad:

 • Koolipsühholoog tegeleb peamiselt laste ja lastevanemate nõustamise ja konsulteerimisega;
 • õpetajate, tugipersonali ja direktsiooni jõustamisega, õpilaste koolis edasijõudmise ja sobiva käitumisviisi toetamisega.

Koolipsühholoog on koolis üldjuhul kord nädalas, vastuvõtuks palun registreeruda e-posti vahendusel. Enne kuu algust avalikustatakse kooli kodulehel konkreetsed kuupäevad, mil psühholoog algaval kuul koolimajas viibib.

Koolipsühholoog vahendab kooli kodulehel lastega seonduvaid päevakohaseid teemasid. Need teemad kajastuvad kooli kodulehel rubriigis “Mõistmise lood”.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt, vajadusel grupiviisiliselt klassides, õpilasi koos perega, õpilasi koos klassijuhataja või aineõpetajaga, õpetajaid individuaalselt, vajadusel grupiviisiliselt. Üldjuhul tuleb õpilane psühholoogi juurde lapsevanema või õpetaja soovitusel, kuid kindlasti lapsevanema teadmisel ning kuni 6. klassi õpilase õpiraskuste ja käitumisraskuste puhul koos lapsevanema(te)ga.

 

 

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲