Tugiteenused

Tugisüsteemid Vändra Gümnaasiumis

2014/2015. õppeaastal

 Koolis töötavad: sotsiaalpedagoog, logopeed, pikapäevarühma õpetajad, õpilaskodu kasvatajad, HEV õpilaste õppetöö koordinaator, karjäärikoordinaator, haridustehnoloog, raamatukoguhoidja.

 • Sotsiaalpedagoog– töö eesmärk on parendada õpilase sotsiaalset ja akadeemilist toimetulekut. Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt õpilaste, lapsevanemate ning õpetajate nõustamisega sotsiaalsetes küsimustes, koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega.
 • Eripedagoogi (sh logopeedi) vahetu teenus koolis seisneb:
  1) erivajadustega õpilase arengutaseme ja probleemide väljaselgitamises;
  2) õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamises ja läbiviimises;
  3) õpetajate juhendamises ja nõustamises erivajadustega õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
  4) õpetajate ja tugispetsialistide vahelise koostöö korraldamises koolis ning õpilasele rakendatud tugimeetmete tulemuslikkuse analüüsimises, vajadusel ettepanekute tegemises spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt kooli;
  5) lapsevanema nõustamises arenguliste erivajaduste ja lapse toetamisega seotud küsimustes.
 •  Pikapäevarühma õpetajad- pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
 • Õpilaskodu kasvatajad – õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi:

1) Kool tagab õpilase õpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

2) Õpilaskodus loob kool õpilasele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilaste individuaalseid vajadusi.

3) Õpilaskodus peab olema tagatud õpilaste individuaalsetele vajadustele vastava nõustamisteenuse kättesaadavus, mis annab tuge õpilase eneseväärikustunde tõstmiseks.

4) Riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel otsustatakse edasine teenuste ja abi osutamise vajadus õpilaskodus.

5) Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuse osutamisel lähtutakse õpilase seadusliku esindaja taotlusest ning kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ja elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötaja soovitustest, kuulates ära ka õpilase arvamuse. [RT I, 03.09.2013, 4 – jõust. 06.09.2013]

6) Õpilaskodus elava õpilase toitlustamisel kohaldatakse sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruses nr 8 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis» lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel olevate laste suhtes sätestatut.

7) Vastava kokkuleppe alusel võivad õpilaskodus teenuste ja abiga kaasnevate kulude katmises osaleda õpilase elukohajärgne vald või linn või õpilase seaduslik esindaja.

 •  HEV koordinaator – haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.
 • Karjäärikoordinaator– õpilastele karjääri- ja õpivalikutega seotud küsimustes esmane juhendaja. Esmatasandi juhendamise käigus ta täpsustab õpilase vajadusi, suunab teemaarendust võimalike lahenduste suunas, võimalusel abistab õpilast ise ja vajadusel suunab teda edasi teiste spetsialistide juurde abi saamiseks. Karjäärikoordinaator juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöösuhteid koolisisestes ja välistes koostöövõrgustikes. Vajadusel juhendab pedagooge sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. On ka eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames.
 • Haridustehnoloog- on isik, kes aitab sisu-spetsialistidel õppeprotsessi planeerida, veebipõhise õpetamise jaoks sobivaid strateegiad ja õpikeskkonna vahendeid valida ning õpikeskkonda disainida. Haridustehnoloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja ja infotehnoloogi kompetentsi. Tema ülesandeks on tegeleda koolis e-õppe koordineerimise, nõustamise ja arendamisega.
 • Raamatukoguhoidja vastutab oma kogude hoidmise, säilimise ja kasutamisvõimaluste tagamise ning teavikute nõuetekohase arvestuse eest, samuti mittevajalike teavikute eemaldamise ja kasutamata teavikute üleandmise eest.

Õpilaskodu: 3. – 9. klasside õpilased saavad õppida kasvataja juhendamisel.

Pikapäevarühm: 1 – 4. klasside õpilased teevad õpetaja juhendamisel koduseid ülesandeid. Õpilasel on võimalus saada õpetaja abi koduste ülesannete tegemisel. Õpilased viibivad õpetaja järelvalve all pikapäevarühma tööaja lõpuni. Organiseeritud vaba aja veetmine.

Logopeediline õpiabirühm: 1. – 9. klasside õpilased saavad logopeedilist õpiabi. Lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilaste abistamine (lugemise, jutustamise ja kirjalike harjutuste tegemise kaudu). Õpetada kuulama häälikute pikkusi, mis toetab õigesti kirjutamist.

Kakskeelsete õpiabirühm: 3 – 4. klassi õpilased saavad õpiabi, kuna on pärit kakskeelsest perest. Sõnavaraline ja kõnearenduslik töö õpilastega, kelle kodune keel erineb kooli õppekeelest.

Õpiabirühm: 1. – 4. klasside õpilased, kellel on ajutised ainealased õpiraskused. Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

Õpiabi: 5 – 9. klasside õpilased õpivad väiksemas rühmas inglise keelt ja matemaatikat abiõpetaja juhendamisel. Õppetöö toimub õpilaste eripära arvestades – tunnitöö tempo on aeglasem, õpitavat teemat käsitletakse neile õpilastele sobivate võtete abil, õpilased saavad õpetajalt individuaalset abi ja tagasisidet. Seega on õpilastel võimalus ainet paremini omandada.

Koduõpe:  õpilased õpivad  individuaalse õppekava põhjal väljaspool kooliruume.

Tugiisik: õpilasele on määratud tugiisik, kes käib õpilasega kaasas osades tundides ja jälgib õpilase päevaplaani. Tugiisik aitab õpilast klassivälisel lugemisel, arutavad koos loetut ja vastavad küsimustele. Tugiisik kontrollib, kas õpilasel on koolis kaasas vajalikud õppematerjalid – töövihikud, raamatud.

Individuaalne õppekava: 6 – 9. klasside õpilastele on määratud Pärnu Nõustamiskomisjoni otsusega madaldatud õpitulemused matemaatikas ja inglise keeles.

Tugiõpe: veerandis puuduliku hindega hinnatud õppeaine täiendav õppimine positiivse hinde saamiseks.

Konsultatsioonitund: järelevastamine ja õpetaja juhendamisel õppimine.

Kooliraamatukogu: õpilaste ja õpetajate varustamine õppekirjandusega toetades kooli õppekavajärgset õpet; raamatukoguürituste korraldamine koostöös õpetajatega.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲