Õppetöö alates 18. maist

Alates 18. maist kutsuvad õpetajad kooli õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodil lisatuge, teistele jätkub õppetöö koduõppena.

Aineõpetaja saadab õpilasele eKooli kaudu teate, kus on märgitud kuupäev, klassiruum ja kellaaeg, mil ta on kooli oodatud. Õppija võtab kaasa antud õppeaine õppevahendid.

Haigusnähtudega õppijat ei tohi kooli saata. Lapsevanem teavitab lapse haigestumisest koheselt klassijuhatajat, kes märgib puudumise põhjuse eKooli.

Õppetööle tulles järgime reegleid – hoiame distantsi (2 m), 2+2 reegel, peseme/desinfitseerime käsi, vajadusel olemas maskid.

 Õpilane siseneb koolimajja (avatud nii A-maja kui ka peauks), läheb tundi ja peale seda lahkub majast. Õppetöö toimub A-maja ruumides, klassides nr. 31 ja 38, kunsti- ja arvutiklassis ning kooli staadionil.

Vahetunde ei peeta ja kogunemised ei ole lubatud. Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik. Toitlustamist ei toimu. Kaugemalt tulijatele vajadusel transport kooli poolt (anda vajadusest klassijuhatajale teada).

25. maist 3. juunini toimub projekt- või õuesõpe kuni 10-liikmelistes gruppides järgides kehtestatud reegleid.
5. juunil on viimane koolipäev (va 9. klass ja 12. klass).

Vabariigi Valitsus kiitis heaks meie aprilli alguses esitatud ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Riigieksamid on eesti keeles, eesti keeles teise keelena ja matemaatikas ning võimalik on sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele Cambridge English C1 Advanced eksam (inglise keel).

Riigieksamid leiavad aset mai lõpus ja juuni alguses (järgides sel ajal riigis kehtivaid reegleid:

  • Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020,
  • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Alljärgnevalt pisut põhjalikumalt ka korralduslikest küsimustest.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades. Täpsemad juhised edastab koolidele SA Innove. Selleks, et abiturient saaks sellel õppeaastal gümnaasiumi lõpetada, peavad tema kooliastmehinded olema vähemalt „rahuldavad” või „arvestatud”. Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimise või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on eriolukorrast tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea abiturient õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritamata. Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad” või „arvestatud”. Loovtöö ei ole riiklik põhikooli lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas selle sooritamine on eriolukorda arvestades võimalik või mitte. Kui eriolukorrast tulenevalt loovtööd sooritada võimalik ei ole, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.