VÄNDRA GÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

Võimetekohane õppimine

• Me rõhutame vajadust võimetekohaselt õppida. Arvestame noorte erinevat arenemiskiirust õppetöö diferentseerimisel.

• Innustame noori õppima, mõtlema ja analüüsima. Anname teadmisi, mis kujundavad noorte maailmapilti, aitavad orienteeruda mitmekesises maailmas. Suhtlemine ja eneseanalüüs annavad õpilasele adekvaatse minapildi.

• Püüdlikkus, töökus, oskused koostööks – need on eeldused, et elus toime tulla. Me toetame õppijate püüdlusi õpiabisüsteemiga.

• Töötajate täiendkoolitus tagab õppeprotsessi kvaliteedi ja kaasaegsuse. Pedagoogid kui elukestvas õppimises osalejad on eeskujuks õpilastele.

Arenemine

• Õppija areng on meile kõige tähtsam. Lisaks vaimsele ja sotsiaalsele arenemisele pakume tuge füüsiliselt tugeva ning vastupidava inimese kasvamisele.

• Me tahame olla edukad muutuvas maailmas. Muutused ühiskonnas tingivad ajakohased uuendused koolis. Meie õpikeskkond uueneb koos muutuvate standardite ja nõudmistega.

• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) osa õppetöös ning koolijuhtimises näitab meie taset kaasaegse koolina. IKT kiire areng nõuab paindlikke lahendusi.

• Kooli sisehindamissüsteemi kaudu saame tagasisidet õigete strateegiliste otsuste tegemiseks.

 

Koostöö

• Me arvestame kooli huvipoolte vajadustega. Erilise tähelepanu all on õpilaste, õpetajate ja vanemate vaheline koostöö.
• Me arutame kooliprobleeme ühiselt ja teeme meeskonnatööd, et jõuda parimate otsuste ja tulemusteni.
• Me teeme koostööd aktiivõppekeskuste ja teiste õppeasutustega, et pakkuda õppijale mitmekesist arengukeskkonda.

Turvalisus

• Me loome ohutu koolikeskkonna. Turvalisuse aluseks on kooli kodukorra reeglite täitmine.
• Me täiustame koostöövõrgustikku, mis toetab noorte sotsiaalset toimetulekut.
• Õpilaskodu on õpilastele turvaline koht elamiseks ja arenemiseks.
• Astume vastu vägivallale, suitsetamisele, alkoholi tarvitamisele ja narkootikumide levikule. Teame, et ennetustegevus muudab kooli turvalisemaks.

Traditsioonid

• Me väärtustame Vändra kultuuritraditsioonide pärandit ja isamaalisust. Kool on kohaliku kultuuri lahutamatu osa. Traditsioonid aitavad kujundada noorte eetilisi väärtusi ja säilitavad põlvkondade järjepidevust. Isamaaline kasvatus toimub läbi õppekava ja klassivälise tegevuse.
• Kooli traditsioone hoiavad tänased õpilased – tulevased vilistlased. Ka õpetajate hulgas on palju vilistlasi. On tavaline, et meie kooli on lõpetanud ühe suguvõsa mitu põlvkonda. Kooliürituste kaudu kasvatame kooliperes oma kooli tunnet.

Meie kool on uks maailma

Return to Top ▲Return to Top ▲