VÄNDRA GÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

Võimetekohane õppimine

• Me rõhutame vajadust võimetekohaselt õppida. Arvestame noorte erinevat arenemiskiirust õppetöö diferentseerimisel.

• Innustame noori õppima, mõtlema ja analüüsima. Anname teadmisi, mis kujundavad noorte maailmapilti, aitavad orienteeruda mitmekesises maailmas. Suhtlemine ja eneseanalüüs annavad õpilasele adekvaatse minapildi.

• Püüdlikkus, töökus, oskused koostööks – need on eeldused, et elus toime tulla. Me toetame õppijate püüdlusi õpiabisüsteemiga.

• Töötajate täiendkoolitus tagab õppeprotsessi kvaliteedi ja kaasaegsuse. Pedagoogid kui elukestvas õppimises osalejad on eeskujuks õpilastele.

Arenemine

• Õppija areng on meile kõige tähtsam. Lisaks vaimsele ja sotsiaalsele arenemisele pakume tuge füüsiliselt tugeva ning vastupidava inimese kasvamisele.

• Me tahame olla edukad muutuvas maailmas. Muutused ühiskonnas tingivad ajakohased uuendused koolis. Meie õpikeskkond uueneb koos muutuvate standardite ja nõudmistega.

• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) osa õppetöös ning koolijuhtimises näitab meie taset kaasaegse koolina. IKT kiire areng nõuab paindlikke lahendusi.

• Kooli sisehindamissüsteemi kaudu saame tagasisidet õigete strateegiliste otsuste tegemiseks.

 

Koostöö

• Me arvestame kooli huvipoolte vajadustega. Erilise tähelepanu all on õpilaste, õpetajate ja vanemate vaheline koostöö.
• Me arutame kooliprobleeme ühiselt ja teeme meeskonnatööd, et jõuda parimate otsuste ja tulemusteni.
• Me teeme koostööd aktiivõppekeskuste ja teiste õppeasutustega, et pakkuda õppijale mitmekesist arengukeskkonda.

Turvalisus

• Me loome ohutu koolikeskkonna. Turvalisuse aluseks on kooli kodukorra reeglite täitmine.
• Me täiustame koostöövõrgustikku, mis toetab noorte sotsiaalset toimetulekut.
• Õpilaskodu on õpilastele turvaline koht elamiseks ja arenemiseks.
• Astume vastu vägivallale, suitsetamisele, alkoholi tarvitamisele ja narkootikumide levikule. Teame, et ennetustegevus muudab kooli turvalisemaks.

Traditsioonid

• Me väärtustame Vändra kultuuritraditsioonide pärandit ja isamaalisust. Kool on kohaliku kultuuri lahutamatu osa. Traditsioonid aitavad kujundada noorte eetilisi väärtusi ja säilitavad põlvkondade järjepidevust. Isamaaline kasvatus toimub läbi õppekava ja klassivälise tegevuse.
• Kooli traditsioone hoiavad tänased õpilased – tulevased vilistlased. Ka õpetajate hulgas on palju vilistlasi. On tavaline, et meie kooli on lõpetanud ühe suguvõsa mitu põlvkonda. Kooliürituste kaudu kasvatame kooliperes oma kooli tunnet.

Return to Top ▲Return to Top ▲