Vändra Gümnaasium liitus projektiga „Kiusamisvaba Kool“

Käesolev õppeaasta saab olema planeerimise ja koolituste aasta. Koolitatakse nii õpetajaid kui direktorit ja moodustakse kooli KiVa meeskond. Kiusamisega tegelemine on meie kooli jaoks äärmiselt oluline ja tähtis, seda ka riiklikul tasandil. Haridus- ja Teadusministeerium saatis kevadel partneritele arvamuse avaldamiseks kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni eelnõu, mis seob olemasolevad ennetusprogrammid ühtseks tervikuks. Eesmärgiks on, et aastaks 2020 tegutseksid kiusamisvabad programmid vähemalt 90% Eesti koolides ja kõigis lasteaedades. Rahvusvaheline praktika näitab, et KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Eestis läbiviidud esimese mõju-uuringu tulemusel saab öelda, et pilootkoolides langes ohvrite osakaal KiVa tegevuste tulemusena 17,2%-i. KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks, tegevustesse on kaasatud kooli personal, õpilased ja lapsevanemad.

Universaalsed tegevused on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad pingutusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada.

Juhtumipõhised tegevused võetakse kasutusele siis, kui kooli personalile on teatavaks saanud, et kedagi kiusatakse. Iga üksikut juhtumit lahendatakse terve seeria individuaalsete ja grupivestlustega, mis toimuvad kooli KiVa-meeskonna ja juhtumiga seotud õpilaste vahel. Lisaks julgustatakse paari heade sotsiaalsete oskustega klassikaaslast kiusamise all kannatavat õpilast toetama.

KiVa ei ole ühe-aastane projekt, tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst. Huvi korral leiab lisainfot veebiaadressilt: http://www.kivaprogram.net/estonia.