KiVa õpilasküsitlusest lastevanematele

KiVa küsitlus toimub 1. – 9. klassidele ajavahemikul 12. aprillist kuni 11. juunini.

Millega me tegeleme

Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks (www.kiusamisvaba.ee). Selleks  pakume  muuhulgas  ka  teadus- ja tõenduspõhist kooliterviklikku programmi KiVa, mis on tõhus nii kiusamise ennetamisel kui ka juhtumite lahendamisel.

Teie lapse kool on liitunud kiusamise vähendamise programmiga KiVa ning kasutab selles sisalduvaid ennetuse, juhtumite lahendamise ja olukorra hindamise meetodeid.

Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne veebipõhine õpilasküsitlus, kuhu on oodatud vastama kõik 1. – 9. klassi õpilased. Küsitluse on välja töötanud KiVa programmi autorid Turu Ülikoolist Soomes ning seda on Eestis kasutatud alates 2013. aastast üle 100 koolis.

Miks on küsitlus vajalik

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

Millistest õiguslikest alustest me oma tegevuses lähtume

Küsitlusele vastamine ja tulemuste analüüs on anonüümsed (st analüüsi tulemuste põhjal ei ole tuvastatav ükski osalenud laps ega tema antud vastused). Seega ei ole andmekogumine isikustatud ning küsitlusele ei kohaldata andmekaitse põhimõtteid (vt ka GDPR põhjenduspunkt 26).

Küsitluse läbiviimisel järgitakse kõiki häid uuringu tavasid ning teaduseetika põhimõtteid, mille oluliseks osaks on ka vastajate õiguste, heaolu ja konfidentsiaalsuse kaitse ning õigus igal ajal osalemisest loobuda (nii lapsevanemal kui lapsel endal).

Kuidas saadud andmeid kasutatakse

Küsitlus viiakse läbi arvutiklassis või nutiseadmete abil. Vastused kogutakse ja säilitatakse Turu Ülikooli serverites ja SA Kiusamisvaba Kool uuringu koordinaatori poolt parooliga kaitstud failis.

Kool saab Turu Ülikooli süsteemist automatiseeritud raporti, mis tehakse kättesaadavaks kooli juhtkonnale, kes otsustab, kuidas küsitlusest saadud teavet koolikeskkonna turvalisuse nimel paremal moel kasutada. Kokkuvõtteid tutvustatakse ka lapsevanematele. SA Kiusamisvaba Kool teostab andmete põhjal täiendava üldistatud analüüsi Eesti koolide olukorra ning programmi mõjude hindamiseks. Kokkuvõttev raport avaldatakse meie kodulehel (vt www.kiusamisvaba.ee).

Kuidas meiega ühendust võtta

Koolis koordineerib küsitluse läbiviimist koos klassijuhatajaga kooli KiVa-tiim eesotsas:
Eelika Rand e-post: eelika.rand@vandra.ee või telefonil 444 7736
 (kooli KiVa-tiimi juhi nimi ja kontakt).

Kui te ei soovi, et teie laps osaleks veebipõhises õpilasküsitluses, palun andke sellest lapse klassijuhatajale teada enne küsitluse algust.

Kui teil on käesolevast teavitusest tulenevaid lisaküsimusi, palun kirjutage SA Kiusamisvaba Kool uuringujuhi Kristiina Treiali e-posti aadressil kristiina.treial@kiusamisvaba.ee või helistage telefonil 56 635 571. Vastame teie pöördumisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.