Nädala info 01. – 05.10.2021

 • Õpilaste kiirtestimist korraldab kooliõde koostöös juhtkonnaga. Õpetaja klassiruumis testimist läbi ei vii. Klass kutsutakse testimisele aulasse.
 • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname maski (täiskasvanud ja õpilased alates 12. eluaastast), HTM-i lühikokkuvõte https://www.hm.ee/sites/default/files/viiruse-leviku-takistamine-haridusasutustes-kokkuvote.pdf
 • Pöörata erilist tähelepanu käte pesemisele ja ruumide tuulutamisele. Kui ilm vähegi lubab, suuname õpilased vahetunnis õue.
 • 9. – 12. klassi õpilastel võimalus sooritada kirjalike tööde järelevastamisi ka KOLMAPÄEVA hommikul kell 8.00 – 8.45 ruumis nr 44. Järelevastamise regisreerimise leht asub veebis  https://forms.office.com/r/TTJ6y6NG9E 
 • Koolimajas kanname vahetusjalatseid!
Loe edasi Nädala info 01. – 05.10.2021

Eelinfo novembriks

EV Valitsus kehtestas uued eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatused koolides ja huvihariduses, et paremini katkestada nendes keskkondades levivaid koroonaviiruse nakkusahelaid õpilaste hulgas.

Uuendatud kord puudutab kõiki üldharidus- või kutsekooli õpilasi, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 läbi põdenud. Kord näeb ette, et koolis või huvihariduses aset leidnud lähikontakti korral tuleb kohe pärast sellest teadasaamist jääda koju ja teha mitte varem kui kontaktist möödumise 4. päeval koroonaviiruse PCR test. PCR test tuleb teha avalikes testimiskohtades. Kui testi tulemus on negatiivne, võib õpilane jätkata nii kooliskäimist kui huviringides osalemist. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spa-s, kohvikus käimine, on 10 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.

Koole ja huviharidust puudutav korraldus jõustub pärast koolivaheaega, alates esmaspäevast, 1. novembrist. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja seletuskirjad kodulehel kriis.ee .

Loe edasi Eelinfo novembriks

Nädala info 18. – 22.10.2021

QR-koodid koridoris? Nende koodide eesmärgiks on jagada lastele erinevatest ainevaldkondadest infokillukesi, mis on oma olemuselt ehk veidi kentsakad, ent tõmbavad tähelepanu. Milleks? Ikka selleks, et tekitada õpilases huvi ühe või teise õppeaine vastu! Kellele? Meile kõigile! Ka õpetaja võib minna ja oma telefoniga koodi skännida ja saab ühe vahva fakti võrra targemaks! Neid QR-koode aeg-ajalt vahetakse.

Loe edasi Nädala info 18. – 22.10.2021

TÄHELEPANU! OLULINE TEADAANNE!

Käesoleval koroonasügisel on kerkinud teravalt esile laste kooliskäimise ja koroonasse haigestumise teemad.

Palume pereliikmetel selles keerulises olukorras jälgida eriliselt tähelepanelikult oma lapse füüsilist ja vaimselt tervist. Tähelepanu tuleks suunata lapse õpimotivatsioonile ja tegutsemistahtele. Õigeaegne märkamine, toetus ning kooli ja kodu tihe koostöö aitab lastel kooliskäimise motivatsiooni hoida. Kõik algab ennetusest!

Kõik vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased on oodatud kooli kontaktõppesse, kuid isolatsioonis viibijad õpivad iseseisvalt kodus. Seega on pereliikme toetav hoiak, tähelepanelikkus ning tihe suhtlus kooliga väga olulised aspektid tekkinud olukorraga kõige edukamalt toime tulla.

Õpioskuste talgud

Vändra Gümnaasiumi 6. klassi ôpilased lahendasid kolmapäeval ôpioskuste talgul kompleksülesannet. Meeskond pidi koostöiselt vastama 21 erineva raskusega küsimusele, viima läbi katse ja kirjeldama katse tulemusi. Talgutööd tehti laboriklassis 4 x 45 minutit. Teadlased olid koostanud huvitavad ülesanded ning katse tegemine pakkus parajat pinget.

Õpetaja Silja Enok

Loe edasi Õpioskuste talgud

Tunnustati valla haridustöötajaid

Meie koolist pälvis õpetaja Ester Vahter

AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 tiitli!

Õpetaja Ester Vahter töötab Vändra Gümnaasiumis alates 1981. aastast, seega juba 40 aastat! Kolleegina on ta hea huumorisoonega, põhjalik, konkreetne ja otsekohene. Vene keele õpetajana hoiab ta keeleõpet igati au sees, samuti oskab Ester luua ja hoida õpilastega häid suhteid ning on klassijuhatajana paljude vilistlaste lemmikõpetaja.

Pikaaegse pühendunud töö eest sai tänu ka õpetaja Ene Kitsnik, kes on Vändra Gümnaasiumis õpetanud 30 aastat!

Enet peetakse kaaslastega arvestavaks, hoolivaks ja rõõmsameelseks klassiõpetajaks, kes on alati koostöövalmis ja tegus. Õpilased hindavad tema positiivset ellusuhtumist ja rahulikku olekut.

Koolitöötajatest said ära märgitud meie kooli medõde Aet Lepla ja töömesilane Märt Pärnoja.

Märti tänati äärmiselt vastutuleliku ja kohusetundliku ning igakülgse koostöö eest koolipere aitamisel
ja abi eest kooli renoveerimistöödel ning muusikakooli kolimisel. Aeta tänati igakülgse koostöö ja panuse eest kooli tervishoiu toetamisel viimastel keerulistel aastatel.

Nädala info 11. – 15.10.2021

 • Haigustunnusega (nohu, köha, peavalu, halb enesetunne) õpilane ja koolitöötaja jääb koju!!!
 • Kui õpilane on tulnud haigustunnusega kooli, saadab õpetaja ta KOJU (mööda koolimaja haigustunnusega õpilane ei liigu)!
 • Täiskasvanutel soovitatav kanda koolimajas maski!
 • Hoiame majas hajutatust ja „mulli“, võimalikult vähe erinevate õpilaste omavahelisi kokkupuuteid.
 • Vahetundidel suuname lapsed õue ja TUULUTAME klassiruumid!
 • KIK-i projektide jt. õppekäikude läbiviimine on lubatud, kui minnakse klassipõhiselt ja seal ei osale teiste koolide õpilasi.

Selgituseks koolis toimunud lähikontakti puhul:

 • vaktsineerimata õpilased ja õpetajad jäävad täielikku kodusesse karantiini ja erisusi teha ei ole võimalik,
 • kui on olemas alaealise noore lapsevanema nõusolek last testida, siis suunatakse ta kiirtestima ning negatiivse tulemuse korral saab jätkata koolis käimist lihtsustatud karantiini alusel,
 • kõik vaktsineeritud lähikontaktsed jäävad karantiini kohustusest välja ja võivad koolis käimist jätkata senikaua kui ei ole sümptomeid,
 • Terviseameti palvel edastab kool lastevanematele kirja, kelle lapsed jäävad lihtsustatud karantiini, sest Terviseamet ei võta ise lihtsustatud karantiinis olevate laste/õpilastega ühendust. Terviseamet teavitab karantiini kohustusest vaid neid, kes on suunatud täielikku kodusesse karantiini.
 • Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), osaleda kooli välises huvitegevuses ja üritustel. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid üldhariduskoolis.
Loe edasi Nädala info 11. – 15.10.2021